ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - ஈரோடு -> தாளவாடி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 மற்றவை திருமதி சா மங்களம்மா வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி எஸ் மாதேவம்மா வெற்றி
வார்டு 3 மற்றவை திரு மா மாதேஷா வெற்றி
வார்டு 4 மற்றவை திரு ந முஜ்புல்லா வெற்றி
வார்டு 5 அ.இ.அ.தி.மு.க திருமதி சி லோகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 6 சி.பி.ஐ திரு ரா அருள்சாமி வெற்றி
வார்டு 7 சி.பி.ஐ(எம்) திரு மா மாதேஷ் வெற்றி
வார்டு 8 இ.தே.கா திருமதி கா ரத்தினம்மா வெற்றி
வார்டு 9 தி.மு.க திருமதி சி ரத்தினம்மா வெற்றி
வார்டு 10 மற்றவை திருமதி சி கீதா வெற்றி