முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம்
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 Amma Makkal Munnettra Kazagam 0 2
2 Independent 0 18
3 Pattali Makkal Katchi 0 8