முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கரூர்
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 Independent 0 8
2 Pattali Makkal Katchi 0 1