முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - சிவகங்கை
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 Amma Makkal Munnettra Kazagam 0 7
2 Independent 0 10
3 Tamil Maanila Congress (Moopanar) 0 2