முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ஈரோடு
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 Amma Makkal Munnettra Kazagam 0 2
2 Independent 0 11
3 Pattali Makkal Katchi 1 9
4 Social Democratic Party of India 0 1
5 Tamil Maanila Congress (Moopanar) 1 0