கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> தஞ்சாவூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
ஆலக்குடி 9 9 0
இராமநாதபுரம் 12 12 0
இராமாபுரம் 6 6 0
இராயந்தூர் 6 6 0
இராஜேந்திரம் 9 9 0
இனாதுக்கான்பட்டி 9 9 0
உமையவள் ஆற்காடு 6 6 0
கடகடப்பை 6 6 0
கண்டிதம்பட்டு 9 9 0
கல்விராயன்பேட்டை 6 6 0
காசநாடு புதூர் 9 9 0
காட்டூர் 6 6 0
குருங்களூர் 6 6 0
குருங்குளம் கிழக்கு 9 9 0
குருங்குளம் மேற்கு 9 9 0
குருவாடிப்பட்டி 6 6 0
குளிச்சபட்டு 6 6 0
கூடலூர் 6 6 0
கொண்டவிட்டான்திடல் 6 6 0
கொல்லாங்கரை 9 9 0
கொ.வல்லுண்டான்பட்டு 6 6 0
சக்கரசாமந்தம் 6 6 0
சித்திரகுடி 9 9 0
சீராளுர் 6 6 0
சூரக்கோட்டை 9 9 0
சென்னம்பட்டி 6 6 0
தண்டாங்கோரை 6 6 0
திட்டை 6 6 0
திருக்கானூர்பட்டி 9 9 0
திருமலைசமுத்திரம் 9 9 0
திருவேதிக்குடி 6 6 0
துறையூர் 6 6 0
தென்பெரம்பூர் 6 6 0
தோட்டக்காடு 6 6 0
நரசநாயகபுரம் 6 6 0
நல்லிச்சேரி 6 6 0
நாகத்தி 6 6 0
நாஞ்சிக்கோட்டை 15 15 0
நா.வல்லுண்டாம்பட்டு 9 9 0
நீலகிரி 15 15 0
பள்ளியேரி 6 6 0
பிள்ளையார்நத்தம் 6 6 0
பிள்ளையார்பட்டி 12 12 0
புதுப்பட்டிணம் 12 12 0
பெரம்பூர் 1 சேத்தி 9 9 0
பெரம்பூர் 2 சேத்தி 6 6 0
மடிகை 6 6 0
மணக்கரம்பை 9 9 0
மருங்குளம் 9 9 0
மருதக்குடி 9 9 0
மாத்தூர் கிழக்கு 9 9 0
மாத்தூர் மேற்கு 9 9 0
மாரியம்மன்கோயில் 12 12 0
மானாங்கோரை 6 6 0
மேலவெளி 12 12 0
மொன்னயம்பட்டி 6 6 0
வடகால் 6 6 0
வண்ணாரப்பேட்டை 9 9 0
வல்லம்புதூர் 6 6 0
வாளமிரான்கோட்டை 6 6 0
விளார் 9 9 0