கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> பட்டுக்கோட்டை
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அணைக்காடு 9 9 0
ஆத்திக்கோட்டை 6 6 0
ஆலடிக்குமுளை 9 9 0
இராஜாமடம் 9 9 0
ஏரிப்புறக்கரை 9 9 0
ஏனாதி 9 9 0
ஒதியடிக்காடு 6 6 0
கரம்பயம் 9 9 0
கழுகப்புலிக்காடு 9 9 0
கார்காவயல் 6 6 0
கொண்டிகுளம் 6 6 0
சாந்தாங்காடு 9 9 0
சுந்தரநாயகிபுரம் 6 6 0
சூரப்பள்ளம் 9 9 0
செண்டாங்காடு 6 6 0
செம்பாளுர் 9 9 0
சேண்டாக்கோட்டை 6 6 0
த. மறவக்காடு 6 6 0
த. மேலக்காடு 9 9 0
த. வடகாடு 9 9 0
தாமரங்கோட்டை (தெற்கு) 9 9 0
தாமரங்கோட்டை (வடக்கு) 12 12 0
திட்டக்குடி 9 9 0
துவரங்குறிச்சி 9 9 0
தொக்காலிக்காடு 6 6 0
நடுவிக்கோட்டை 9 9 0
நம்பிவயல் 9 9 0
நரசிங்கபுரம் 6 6 0
நாட்டுச்சாலை 9 9 0
பண்ணவயல் 6 6 0
பரக்கலக்கோட்டை 6 6 0
பழஞ்சூர் 9 9 0
பள்ளிகொண்டான் 9 9 0
பாளமுத்தி 6 6 0
புதுக்கோட்டை உள்ளூர் 9 9 0
பொன்னவராயன்கோட்டை 9 9 0
மகிழங்கோட்டை 9 9 0
மழவேனிற்காடு 6 6 0
மாளியக்காடு 6 6 0
முதல்சேரி 9 9 0
வீரக்குறிச்சி 6 6 0
வெண்டாக்கோட்டை 6 6 0
வேப்பங்காடு 6 6 0