கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> மதுக்கூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அண்டமி 6 6 0
அத்திவெட்டி 9 9 0
ஆலத்தூர் 12 12 0
ஆலம்பள்ளம் 6 6 0
ஆவிக்கோட்டை 6 6 0
இளங்காடு 6 6 0
ஒலையக்குன்னம் 6 6 0
கருப்பூர் 6 6 0
கல்யாணஓடை 6 6 0
கன்னியாக்குறிச்சி 6 6 0
காசாங்காடு 9 9 0
காடந்தங்குடி 6 6 0
காரப்பங்காடு 6 6 0
கீழக்குறிச்சி 9 9 0
சிரமேல்குடி 6 6 0
சிராங்குடி 6 6 1
சொக்கனாவூர் 6 6 0
தளிக்கோட்டை 6 6 0
நெம்மேலி 6 6 0
பழவேரிக்காடு 6 6 0
பாவாஜிக்கோட்டை 6 6 0
புலவஞ்சி 9 9 0
புளியக்குடி 6 6 0
பெரியக்கோட்டை 9 9 0
மதுக்கூர் வடக்கு 9 9 0
மதுரபாஷாணிபுரம் 6 6 0
மன்னங்காடு 9 9 0
மூத்தாக்குறிச்சி 9 9 0
மோகூர் 6 6 0
வாட்டாகுடி உக்கடை 6 6 0
வாட்டாகுடி வடக்கு 6 6 0
விக்ரமம் 9 9 0
வேப்பங்குளம் 6 6 0