கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> பேராவூரணி
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அம்மையாண்டி 9 9 0
அலிவலம் 6 6 0
இடையாத்தி 12 12 0
ஒட்டங்காடு 12 12 0
கல்லூரணிக்காடு 6 6 0
களத்தூர் 12 12 0
காலகம் 9 9 0
குறிச்சி 6 6 0
செங்கமங்கலம் 9 9 0
செருவாவிடுதி தெற்கு 9 9 0
செருவாவிடுதி வடக்கு 9 9 0
சொர்ணக்காடு 9 9 0
திருச்சிற்றம்பலம் 9 9 0
துறவிக்காடு 9 9 0
தென்னங்குடி 6 6 0
பழையநகரம் 6 6 0
பாலத்தளி 6 6 0
பின்னவாசல் 9 9 0
புனல்வாசல் 9 9 0
பூவாளுர் 6 6 0
பெரியநாயகிபுரம் 12 12 0
பைங்கால் 9 9 0
மடத்திக்காடு 6 6 0
மாவடுகுறிச்சி 9 9 0
வலப்பிரமன்காடு 6 6 0
வாட்டாத்திக்கோட்டை 9 9 0