கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> திருவையாறு
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அம்பதுமேல்நகரம் 6 6 0
அம்மையகரம் 6 6 0
அள்ளூர் 9 9 0
ஆவிக்கரை 6 6 0
உப்புகாச்சிபேட்டை 6 6 0
கடம்பங்குடி 6 6 0
கடுவெளி 9 9 0
கண்டியூர் 9 9 0
கருப்பூர் 6 6 0
கலுமங்கலம் 6 6 0
கல்யாணபுரம் II சேத்தி 9 9 0
கல்யாணபுரம் I சேத்தி 12 12 0
காருகுடி 6 6 0
கீழத்திருப்பந்துருத்தி 9 9 0
குழிமாத்தூர் 6 6 0
கோனேரிராஜபுரம் 9 9 0
சாத்தனூர் 6 6 0
செம்மங்குடி 6 6 0
திருசோற்றுதுரை 9 9 0
திருப்பாலனம் 9 9 0
திருவலம்பொழில் 6 6 0
தில்லைசாதனம் 9 9 0
நடுக்காவேரி 9 9 0
புனவாசல் 6 6 0
பூதராயநல்லூர் 6 6 0
பெரமூர் 9 9 0
மகாராஜபுரம் 6 6 0
மரூர் 6 6 0
மன்னார்சமுத்திரம் 9 9 0
முகாசாகல்யாணபுரம் 9 9 0
ராயம்பேட்டை 9 9 0
வடுகாகுடி 6 6 0
வண்ணாரன்குடி 6 6 0
வரகூர் 9 9 0
வலப்பாகுடி 9 9 0
விலாங்குடி 9 9 0
வின்னமங்கலம் 6 6 0
வெல்லம்பெரம்பூர் 6 6 0
வேங்கடசமுத்ரம் 9 9 0
வைத்தியநாதன்பேட்டை 9 9 0