கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> ஒரத்தநாடு
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அருமுளை 6 6 0
ஆதனக்கோட்டை 6 6 0
ஆம்பலாப்பட்டு தெற்கு 9 9 0
ஆம்பலாப்பட்டு வடக்கு 9 9 0
ஆயங்குடி 6 6 0
ஆவிடநல்லவிஜயபுரம் 9 9 0
ஆழிவாய்க்கால் 9 9 0
இராகவாம்பாள்புரம் 9 9 0
ஈச்சங்கோட்டை 9 9 0
உறந்தராயன்குடிக்காடு 6 6 0
ஒக்கநாடு கீழையூர் 9 9 0
ஒக்கநாடு மேலையூர் 9 9 0
கக்கரை 6 6 0
கக்கரைக்கோட்டை 6 6 0
கண்ணந்தங்குடி கீழையர் 9 9 0
கண்ணந்தங்குடி மேலையூர் 9 9 0
கண்ணுகுடி கிழக்கு 9 9 0
கண்ணுகுடி மேற்கு 9 9 0
கருக்காடிபட்டி 9 9 0
கரைமீண்டார்கோட்டை 6 6 0
காட்டுக்குறிச்சி 6 6 0
காவாரப்பட்டு 6 6 0
கீழ உளூர் 6 6 0
கீழவன்னிப்பட்டு 6 6 0
குலமங்கலம் 9 9 0
கோவிலூர் 9 9 0
சின்னபொன்னப்பூர் 6 6 0
சேதுராயன்குடிகாடு 6 6 0
சோழபுரம் 9 9 0
தலையாமங்கலம் 6 6 0
திருமங்கலகோட்டை கீழையூர் 9 9 0
திருமங்கலகோட்டை மேலையூர் 9 9 0
தெக்கூர் 9 9 0
தெலுங்கன்குடிகாடு 6 6 0
தென்னமநாடு 9 9 0
தொண்டாரம்பட்டு 9 9 0
நடூர் 9 9 0
நெய்வாசல் தெற்கு 9 9 0
பஞ்சநதிக்கோட்டை 9 9 0
பருத்திகோட்டை 9 9 0
பாச்சூர் 6 6 0
பாளம்புத்தூர் 6 6 0
புதூர் 9 9 0
புலவன்காடு 6 6 0
பூவத்தூர் 9 9 0
பேய்கரம்பன்கோட்டை 6 6 0
பொய்யுண்டார்கோட்டை 9 9 0
பொன்னப்பூர் கிழக்கு 6 6 0
பொன்னப்பூர் மேற்கு 6 6 0
மண்டலக்கோட்டை 6 6 0
முள்ளூர்பட்டிகாடு 6 6 0
மூர்த்தியம்பாள்புரம் 9 9 0
மேல உளூர் 9 9 0
வடக்கூர் தெற்கு 6 6 0
வடக்கூர் வடக்கு 9 9 0
வடசேரி 9 9 0
வாண்டையானிருப்பு 6 6 0
வெள்ளூர் 9 9 0