கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> திருவிடைமருதூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அம்மன்குடி 6 6 0
ஆண்டலாம்பேட்டை 6 6 0
ஆவணியாபுரம் 9 9 0
இஞ்சிக்கொல்லை 9 9 1
இளந்துறை 6 6 0
எஸ்.புதூர் 9 9 0
ஏனநல்லூர் 9 9 0
க.மல்லபுரம் 9 9 0
கிருஷ்ணாபுரம் 9 9 0
கீரனூர் 6 6 0
கூகூர் 6 6 0
கொத்தங்குடி 6 6 0
கோவனூர் 9 9 0
கோவிந்தபுரம் 9 9 0
சாத்தனூர் 9 9 0
சீனிவாசநல்லூர் 6 6 0
சூரியனார்கோயில் 6 6 0
செம்பியவரம்பல் 6 6 0
செம்மங்குடி 9 9 0
தண்டந்தோட்டம் 9 9 0
தண்டாளம் 6 6 0
திருச்சேறை 9 9 0
திருநறையூர் 9 9 0
திருநீலக்குடி 6 6 0
திருப்பந்துறை 6 6 0
திருமங்கலக்குடி 12 12 0
திருவிசநல்லூர் 9 9 0
துக்காச்சி 9 9 0
தேப்பெருமாநல்லூர் 12 12 0
நரசிங்கன்பேட்டை 9 9 0
நாகரசம்பேட்டை 9 9 0
நாச்சியார்கோயில் 12 12 0
பருத்திக்குடி 6 6 0
பருத்திச்சேரி 6 6 0
பவுண்டரீகபுரம் 9 9 0
புத்தகரம் 9 9 0
பெரப்படி 6 6 0
மஞ்சமல்லி 6 6 0
மலையப்பநல்லூர் 9 9 0
மாங்குடி 6 6 0
மாத்தூர் 9 9 0
மேலையூர் 9 9 0
வண்டுவாஞ்சேரி 6 6 0
வண்ணக்குடி 6 6 0
விசலூர் 9 9 0
விட்டலூர் 6 6 0
வில்லியவரம்பல் 6 6 0
விளங்குடி 6 6 0