கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அகணி 9 9 0
அத்தியூர் 6 6 0
ஆதமங்களம் 6 6 0
இராதாநல்லூர் 9 9 0
எடகுடிவடபாதி 9 9 0
கதிராமங்கலம் 9 9 0
கற்கோயில் 6 6 0
கன்னியாக்குடி 6 6 0
காத்திருப்பு 9 9 0
காரைமேடு 9 9 0
காவிரிபூம்பட்டிணம் 12 12 0
கீழசட்டநாதபுரம் 9 9 0
கொண்டல் 9 9 0
சட்டநாதபுரம் 9 9 0
செம்பதனிருப்பு 9 9 0
செம்மங்குடி 6 6 0
திட்டை 9 9 0
திருநகரி 9 9 0
திருப்புங்கூர் 6 6 0
திருவாலி 9 9 0
திருவெண்காடு 12 12 0
தில்லைவிடங்கன் 6 6 0
தென்னாம்பட்டினம் 9 9 0
நாங்கூர் 9 9 0
நெப்பத்தூர் 9 9 0
நெம்மேலி 6 6 0
புங்கனூர் 9 9 0
புதுதுரை 6 6 0
பூம்புகார் 9 9 0
பெருந்தோட்டம் 12 12 0
பெருமங்கலம் 6 6 0
மங்கைமடம் 9 9 0
மணிக்கிராமம் 9 9 0
மருதங்குடி 6 6 0
வள்ளுவக்குடி 6 6 0
வாணகிரி 12 12 0
விளந்திடசமுத்திரம் 9 9 0