கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
105 மாணலூர் 6 6 0
119 அணக்குடி 6 6 0
64 மாணலூர் 6 6 0
75 அணக்குடி 6 6 0
அகரகடம்பனூர் 9 9 0
அத்திப்புலியூர் 9 9 0
ஆதமங்களம் 9 9 0
ஆந்தகுடி 9 9 0
ஆனைமங்களம் 6 6 0
இழுப்பூர் 6 6 0
எரவாஞ்சேரி 6 6 0
எருக்கை 6 6 0
ஒக்கூர் 9 9 0
காக்கழனி 9 9 0
கிள்ளுக்குடி 6 6 0
குருக்கத்தி 6 6 0
குருமணாங்குடி 6 6 0
கூத்தூர் 9 9 0
கூரத்தாங்குடி 6 6 0
கொடியாளத்தூர் 9 9 0
கோகூர் 6 6 0
கோயில்கண்ணாப்பூர் 6 6 0
சாட்டியக்குடி 6 6 0
சிகார் 6 6 0
செருநல்லூர் 6 6 0
திருக்கண்ணங்குடி 6 6 0
தெற்கு பனையூர் 6 6 0
தேவூர் 9 9 0
பட்டமங்களம் 6 6 0
மோகனூர் 6 6 0
ராதாமங்களம் 9 9 0
வடகரை 6 6 0
வடகாலத்தூர் 6 6 0
வடக்கு பனையூர் 6 6 0
வண்டலூர் 6 6 0
வலிவலம் 9 9 0
வெங்கிடங்கால் 6 6 0
வெண்மணி 6 6 0