கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அகரகொந்தகை 9 9 0
அம்பல் 9 9 0
ஆதலையூர் 9 9 0
ஆலத்தூர் 6 6 0
இடையாத்தங்குடி 9 9 0
உத்தமசோழபுரம் 6 6 0
எரவாஞ்சேரி 9 9 0
ஏர்வாடி 9 9 0
ஏனங்குடி 9 9 0
கங்களாஞ்சேரி 6 6 0
கட்டுமாவடி 9 9 0
காரையூர் 6 6 0
கீழதஞ்சாவூர் 6 6 0
கீழபூதனூர் 9 9 0
குத்தாலம் 6 6 0
கொங்கராயநல்லூர் 6 6 0
கொட்டாரக்குடி 9 9 0
கொத்தமங்கலம் 9 9 0
கோட்டூர் 9 9 0
கோபுராஜபுரம் 6 6 0
சீயாத்தமங்கை 6 6 0
சேஷமூலை 6 6 0
திருக்கண்ணபுரம் 9 9 0
திருச்செங்காட்டாங்குடி 6 6 0
திருப்பயத்தங்குடி 6 6 0
திருப்புகலூர் 9 9 0
திருமருகல் 9 9 0
நரிமணம் 6 6 0
நெய்குப்பை 6 6 0
பண்டாரவாடை 6 6 0
பனங்குடி 9 9 0
பில்லாளி 6 6 0
புத்தகரம் 9 9 0
போலகம் 9 9 0
மருங்கூர் 6 6 0
ராராந்திமங்கலம் 6 6 0
வடகரை 9 9 0
வாழ்குடி 6 6 0
விற்குடி 6 6 0