கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அசிக்காடு 9 9 0
அரிவளுர் 9 9 0
அனந்தநல்லூர் 6 6 0
ஆலங்குடி 6 6 0
எடக்குடி 6 6 0
எழுமகளுர் 6 6 0
கங்காதரபுரம் 6 6 0
கடக்கம் 9 9 0
கடலங்குடி 9 9 0
கப்பூர் 6 6 0
கருப்பூர் 6 6 0
கழனிவாசல் 6 6 0
காஞ்சிவாய் 6 6 0
கிளியனூர் 9 9 0
கொக்கூர் 6 6 0
கொடவிளாகம் 6 6 0
கொத்தங்குடி 6 6 0
கொழையூர் 6 6 0
கோடிமங்கலம் 6 6 0
கோமல் 12 12 0
கோனேரிராஜபுரம் 9 9 0
சிவனாரகரம் 6 6 0
சென்னியநல்லூர் 6 6 0
சேத்திரபாலபுரம் 9 9 0
சேத்தூர் 6 6 0
தத்தங்குடி 9 9 0
திருமணஞ்சேரி 9 9 0
திருவாலாங்காடு 9 9 0
திருவாவடுதுறை 12 12 0
தேரழந்தூர் 9 9 0
தொழுதாலங்குடி 9 9 0
நக்கம்பாடி 9 9 0
பண்டாரவாடை 6 6 0
பருத்திக்குடி 9 9 0
பழையகூடலூர் 6 6 0
பாலையூர் 9 9 0
பெரம்பூர் 9 9 0
பெருஞ்சேரி 9 9 0
பெருமாள்கோயில் 9 9 0
பேராவூர் 6 6 0
பொரும்பூர் 6 6 0
மங்கநல்லூர் 9 9 0
மருத்தூர் 6 6 0
மாதிரிமங்கலம் 9 9 0
மாந்தை 6 6 0
முத்தூர் 6 6 0
மேக்கிரிமங்கலம் 6 6 0
மேலையூர் 9 9 0
வழுவூர் 9 9 0
வாணாதிராஜபுரம் 9 9 0
வில்லியநல்லூர் 9 9 0