கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை
அரசூர் 6 6 0
அன்னவாசல் 6 6 0
ஆக்கூர் 12 12 0
ஆலவேலி 6 6 0
ஆறுபாதி 9 9 0
இலுப்பூர் 9 9 0
இளையாலூர் 9 9 0
ஈச்சங்குடி 6 6 0
உத்திரங்குடி 9 9 0
எடுத்துக்கட்டி 9 9 0
எரவாஞ்சேரி 6 6 0
கஞ்சாநகரம் 9 9 0
கருவாழக்கரை 9 9 0
காட்டுச்சேரி 9 9 0
காலமநல்லூர் 9 9 0
காழியப்பநல்லூர் 9 9 0
காளகஸ்தினாதபுரம் 9 9 0
கிடங்கல் 6 6 0
கிடாரங்கொண்டான் 9 9 0
கிள்ளியூர் 6 6 0
கீழபெரும்பள்ளம் 9 9 0
கீழ்மாத்தூர் 6 6 0
கீழையூர் 9 9 0
கூடலூர் 6 6 0
கொண்டத்தூர் 9 9 0
கொத்தங்குடி 9 9 0
சந்திரபாடி 6 6 0
செம்பனார்கோயில் 9 9 0
சேமங்கலம் 9 9 0
டி. மணல்மேடு 6 6 0
தலையுடையவர்கோயில்பத்து 9 9 0
திருக்கடையூர் 9 9 0
திருக்களாச்சேரி 9 9 0
திருச்சம்பள்ளி 6 6 0
திருவிடைக்கழி 9 9 0
திருவிளையாட்டம் 9 9 0
தில்லையாடி 9 9 0
நடுக்கரை 9 9 0
நத்தம் 9 9 0
நரசிங்கநத்தம் 6 6 0
நல்லாடை 9 9 0
நெடுவாசல் 6 6 0
பரசலூர் 9 9 0
பாகசாலை 6 6 0
பிள்ளைபெருமாநல்லூர் 9 9 0
மடப்புரம் 9 9 0
மருதம்பள்ளம் 9 9 0
மாணிக்கப்பங்கு 9 9 0
மாத்தூர் 6 6 0
மாமாகுடி 9 9 0
முக்கரும்பூர் 6 6 0
முடிகண்டநல்லூர் 9 9 0
மேமாத்தூர் 9 9 0
மேலபெரும்பள்ளம் 9 9 0
மேலையூர் 6 6 0
விசலூர் 6 6 0
விளாகம் 6 6 0