கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> மேகளத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு சே மரியடெரன்ஸ் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திரு அ சந்திரசேகரன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ச முத்தமிழ்செல்வி வெற்றி
வார்டு 4 திரு கு ஶ்ரீ காந்த் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி அ பாத்திமாமேரி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 6 திருமதி நீ லெட்சுமி வெற்றி