கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> பாதிரக்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி யு சாந்தி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி போ மங்கையாக்கரசி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 3 திரு க கனகராஜ் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 4 திருமதி லெ காந்திமதி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ஸ் வெள்ளிமலர் வெற்றி
வார்டு 6 திரு க ராஜேஷ்கண்ணா வெற்றி