கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->தஞ்சாவூர் -> பூதலூர் -> தீட்சசமுத்திரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ர வினோதா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி த அங்குபாப்பா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ர கீர்த்திகா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி அ பத்மா வெற்றி
வார்டு 5 திரு ரா சதிஷ்குமார் வெற்றி
வார்டு 6 திரு கோ வெற்றிவேல் வெற்றி