கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> பாப்பாக்கோயில்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ச கலைச்செல்வி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ம உமா வெற்றி
வார்டு 3 திரு இ ராமசந்திரன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி க மகாலெட்சுமி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி லெ வினோதா வெற்றி
வார்டு 6 திரு கா விஜயரெங்கன் வெற்றி
வார்டு 7 திரு சு வீரையன் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி பா சித்ரா வெற்றி
வார்டு 9 திரு ரெ கலைச்செல்வம் வெற்றி