கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> நாகப்பட்டினம் -> ஐவநல்லூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி அ சகுந்தலா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி பா பராசக்தி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சூ மாதரசி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ப சத்யா வெற்றி
வார்டு 5 திரு கா தீபக் ரஜினி வெற்றி
வார்டு 6 திரு ந ரவி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ரா இந்திரா வெற்றி
வார்டு 8 திரு மா சுப்பிரமணி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ஜெ கவிதா வெற்றி