கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> புங்கனூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க ரமா வெற்றி
வார்டு 2 திரு ரா சுதாகா் வெற்றி
வார்டு 3 திரு பொ ராஜா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி இ மல்லிகா வெற்றி
வார்டு 5 திரு ஆ முகமது அமீன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி மு தௌலத் நிஷா வெற்றி
வார்டு 7 திரு அ சாதிக்பாட்ஷா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி அ நூருல்பஜ்ஜிாியா வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி மா பானுப்ரியா வெற்றி