கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> சீர்காழி -> திட்டை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ரா இரவிச்சந்திரன் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி சு பழனியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி வே விஜயராணி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மு செல்வி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி மு பிாியா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ந இந்திராணி வெற்றி
வார்டு 7 திரு ஜெ சேகா் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி த லதா வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ர கலைமணி வெற்றி