கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> தழையாமழை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு சி சந்தானகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு க சந்திரசேகரன் வெற்றி
வார்டு 3 திரு க கேசவன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஹெ மனோரஞ்சிதம் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச பிாியா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி சி நீலாவதி வெற்றி