கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> காரப்பிடாகை(வடக்கு)
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு மு பாலகிருஷ்ணன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ப தமயேந்திரா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா கலையரசி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ஜெ சுந்தாி வெற்றி
வார்டு 5 திரு அ சிலம்பரசன் வெற்றி
வார்டு 6 திரு நா அருண்குமாா் வெற்றி