கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீழையூர் -> கருங்கண்ணி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ச டேவிட் லுாா்து வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ரா கலையரசி வெற்றி (குலுக்கல் முறை)
வார்டு 3 திருமதி மா மாதவி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி தே ஜாக்குலின் வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ஜே மோிலவரா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ப மோி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி சே விஜயா வெற்றி
வார்டு 8 திரு ந சந்தானம் போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 திருமதி ர குடியரசி வெற்றி