கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> கோகூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு மா வீரமணி வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி சு வசந்தி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி பா ராஜேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 4 திரு கோ பக்கிாிசாமி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ச சுமித்ரா வெற்றி
வார்டு 6 திரு ஜெ ராஜன் வெற்றி