கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> கூத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி மு சம்சுனிசா வெற்றி
வார்டு 2 திரு ச கமாலுதீன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி அ ஜெகபர்நாச்சியார் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மு ஜெமிலாபர்வின் வெற்றி
வார்டு 5 திரு க முருகையன் வெற்றி
வார்டு 6 திரு அ கலிலுள்ளா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி வி சுந்தாி வெற்றி
வார்டு 8 திரு வே பாலசந்திரன் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி செ தையல்நாயகி வெற்றி