கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> கீவளுர் -> 105 மாணலூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு கா மாணிக்கம் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி தி மாாிமுத்து வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி இ சுதா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி த இந்திராகாந்தி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி செ ரேணுகா வெற்றி
வார்டு 6 திரு சு ஹாிகிருஷ்ணன் வெற்றி