கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> மருங்கூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஸ்ரீ பிாியங்கா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ச சத்தியவாணி வெற்றி
வார்டு 3 திரு து இராஜேந்திரன் வெற்றி
வார்டு 4 திரு ச தியாகு வெற்றி
வார்டு 5 திரு ஆ மதிவாணன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி கோ கலா வெற்றி