கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> போலகம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு பா ஜெயபிரபு வெற்றி
வார்டு 2 திரு சு ஆனந்த் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி ரா பாலம்மாள் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி செ நீலாயதாட்சி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 5 திருமதி க வேம்பு வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி க சங்கவி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி வி மாாியம்மாள் வெற்றி
வார்டு 8 திரு க துரைராஜ் வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ச மகாலெட்சுமி வெற்றி