கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> புத்தகரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ந சுந்தரவேல் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ப இந்திரா வெற்றி
வார்டு 3 திரு க குமரேசன் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ம சங்கிதா வெற்றி
வார்டு 5 திரு கோ செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி அ ஜூனைதாபேகம் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி எஸ் புனிதவள்ளி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி சு மகேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 9 திரு அ பிரபாகர் வெற்றி