கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> திருப்புகலூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி க அம்சவள்ளி வெற்றி
வார்டு 2 திரு ம விஜயானந்தன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி சி மலா்க்கொடி வெற்றி
வார்டு 4 திரு ரா விவேக் வெற்றி
வார்டு 5 திரு மு மனோகரன் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி அ தாஜின்னிசா வெற்றி
வார்டு 7 திரு மு ஜகபா்அலி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி பூ செல்லமணி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி கி சுந்தரி வெற்றி