கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> திருமருகல் -> இடையாத்தங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு கு ஜெயபாண்டியன் வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி சு சூரியகலா வெற்றி
வார்டு 3 திரு V விஜயகுமார் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி க சாவி்த்திாி. வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி G உமாமகேஸ்வரி வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி வி மலா்கொடி வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி வ பேபி வெற்றி
வார்டு 8 திரு கி மோகனதாசன் வெற்றி
வார்டு 9 திரு பா ராஜேஷ் வெற்றி