கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> மயிலாடுதுறை -> காளி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ர சரவணபிாியா வெற்றி
வார்டு 2 திரு கி பூமிநாதன் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி கா சாந்தி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி க செல்வி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி சு அம்பிகா வெற்றி
வார்டு 6 திரு ஜெ சதிஷ் வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி ஸ் வசந்தி வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி செ பரமேஸ்வாி வெற்றி
வார்டு 9 திரு ம முத்து வெற்றி