கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> குத்தாலம் -> மாந்தை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு சீ ராஜா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி ப வத்சலா வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி டே ஜெனிபா்மேரி வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ச கல்யாணசுந்தாி வெற்றி
வார்டு 5 திரு அ ஆரோக்கியதாஸ் வெற்றி
வார்டு 6 திரு ஜீ விஜயகுமாா் வெற்றி