கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> மருதம்பள்ளம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி எஸ் சுந்தாி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 2 திருமதி எஸ் புனிதா வெற்றி
வார்டு 3 திரு ப நம்புதிாிபாட் வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி மு வெண்ணிலா வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ஆா் சுந்தரம்பாள் வெற்றி
வார்டு 6 திரு பி அழகுமலை போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 7 திரு பி செல்வமணி போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 8 திருமதி ஜெ வெண்ணிலா போட்டி இன்றி தேர்வு
வார்டு 9 திரு பி கனகராஜ் போட்டி இன்றி தேர்வு