கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> மேலபெரும்பள்ளம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி மு புனிதா வெற்றி
வார்டு 2 திருமதி வா கலாவதி வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி கு சுமிதா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி ர ராஜகுமாாி வெற்றி
வார்டு 5 திரு சு இராஜகோபால் வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ரா ஞானசுந்தாி வெற்றி
வார்டு 7 திரு அ கண்ணன் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி க துா்காதேவி வெற்றி
வார்டு 9 திரு சி வீரமணி வெற்றி