கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> மேமாத்தூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு வ ஜீவிதன் வெற்றி
வார்டு 2 திரு அ துரைராஜ் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி இரா கவிதா வெற்றி
வார்டு 4 திருமதி சோ சிவபாரதி வெற்றி
வார்டு 5 திருமதி ரா லதா வெற்றி
வார்டு 6 திருமதி ரெ பிாியா வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி மு சரண்யா வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி ப மஞ்சு வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி க நதியா வெற்றி