கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->நாகப்பட்டினம் -> செம்பனார் கோயில் -> உத்திரங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஜெ சைரா பானு வெற்றி
வார்டு 2 திரு எம் முகம்மது இா்சாத் வெற்றி
வார்டு 3 திருமதி மா செந்தமிழ்செல்வி வெற்றி
வார்டு 4 திரு ஹெச் கரீம் ஆசிக் வெற்றி
வார்டு 5 செல்வி நை நஜிரா கனி வெற்றி
வார்டு 6 திரு ஜி நவித் முஹமது வெற்றி
வார்டு 7 திருமதி தா சமீனா பா்வின் வெற்றி
வார்டு 8 திருமதி அ குணசுந்தாி வெற்றி
வார்டு 9 திருமதி ம விஜயா வெற்றி