மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 9
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 6
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 9
7 வார்டு 7 9
8 வார்டு 8 8
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 7
12 வார்டு 12 12
13 வார்டு 13 6
14 வார்டு 14 6
15 வார்டு 15 14
16 வார்டு 16 6
17 வார்டு 17 9
18 வார்டு 18 7
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 6
21 வார்டு 21 5
22 வார்டு 22 9
23 வார்டு 23 6
24 வார்டு 24 7
25 வார்டு 25 5
26 வார்டு 26 9
27 வார்டு 27 7
28 வார்டு 28 5
மொத்தம் 210