மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 8
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 5
8 வார்டு 8 11
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 5
13 வார்டு 13 10
14 வார்டு 14 5
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 7
17 வார்டு 17 5
18 வார்டு 18 6
19 வார்டு 19 6
20 வார்டு 20 7
21 வார்டு 21 6
22 வார்டு 22 7
23 வார்டு 23 8
24 வார்டு 24 8
மொத்தம் 149