மாவட்டத்தின் பெயர் :: மதுரை பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 9
2 வார்டு 2 7
3 வார்டு 3 3
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 9
6 வார்டு 6 8
7 வார்டு 7 6
8 வார்டு 8 9
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 10
12 வார்டு 12 12
13 வார்டு 13 11
14 வார்டு 14 9
15 வார்டு 15 6
16 வார்டு 16 10
17 வார்டு 17 6
18 வார்டு 18 9
19 வார்டு 19 7
20 வார்டு 20 8
21 வார்டு 21 11
22 வார்டு 22 6
23 வார்டு 23 7
மொத்தம் 181