மாவட்டத்தின் பெயர் :: கடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மங்களூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அடரி 5
2 ஆக்கனூர் 4
3 ஆலம்பாடி 5
4 ஆலத்தூர் 5
5 அரங்கூர் 8
6 அரசங்குடி 3
7 ஆவட்டி 2
8 ஆவினங்குடி 5
9 சித்தேரி 3
10 எடச்செருவாய் 7
11 எழுத்தூர் 8
12 ஜா.ஏந்தல் 2
13 டி.ஏந்தல் 3
14 கல்லூர் 3
15 கண்டமத்தான் 2
16 கழுதூர் 4
17 காஞ்சிராங்குளம் 7
18 ஈ.கீரனூர் 6
19 கீழச்செருவாய் 5
20 கீழக்கல்பூண்டி 4
21 கீழ்ஒரத்தூர் 3
22 கோடங்குடி 5
23 கொரக்கை 2
24 கொரக்கவாடி 11
25 மா.கொத்தனூர் 4
26 ஐவனூர் 4
27 லக்கூர் 8
28 மங்களூர் 4
29 மாங்குளம் 2
30 மலையனூர் 7
31 மேலாதனூர் 5
32 மேலக்கல்பூண்டி 4
33 எஸ்.நரையூர் 6
34 நாவலூர் 9
35 நெடுங்குளம் 5
36 நிதிநத்தம் 6
37 ஒரங்கூர் 4
38 பனையாந்தூர் 2
39 பாசார் 6
40 பட்டாக்குறிச்சி 3
41 பட்டூர் 4
42 பெருமுளை 4
43 போத்திராமங்கலம் 8
44 பொயனப்பாடி 6
45 ம.புடையூர் 5
46 ம.புதூர் 1
47 புலிகரம்பலூர் 5
48 புல்லூர் 4
49 புலிவலம் 6
50 இராமநத்தம் 12
51 ரெட்டாக்குறிச்சி 8
52 எஸ்.புதூர் 6
53 சிறுகரம்பலூர் 5
54 சிறுமுளை 3
55 செவ்வேரி 4
56 சிறுபாக்கம் 5
57 தச்சூர் 4
58 தொழுதூர் 11
59 தொண்டங்குறிச்சி 5
60 வடகராம்பூண்டி 4
61 வடபாதி 3
62 வாகையூர் 3
63 வள்ளிமதுரம் 5
64 வையங்குடி 4
65 வெங்கனூர் 3
66 வினாயகநந்தல் 4
மொத்தம் 323