மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: தளி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆச்சுபாலு 3
2 அகலகோட்டா 6
3 அஞ்செட்டி 6
4 அந்தேவனப்பள்ளி 8
5 அன்னியாளம் 7
6 அரசகுப்பம் 4
7 பள்ளப்பள்ளி 10
8 பேளகொண்டப்பள்ளி 9
9 பின்னமங்கலம் 4
10 சூடசந்திரம் 3
11 தாரவேந்திரம் 4
12 தேவகானப்பள்ளி 4
13 தேவருளிமங்கலம் 3
14 தொட்டஉப்பனூர் 8
15 தொட்டமஞ்சி 7
16 கும்ளாபுரம் 8
17 ஜாகீர்கோடிப்பள்ளி 6
18 ஜவளகிரி 5
19 கக்கதாசம் 4
20 கலுகொண்டப்பள்ளி 7
21 கெம்பட்டி 3
22 கொடியாளம் 9
23 கோலட்டி 5
24 கொமாரணப்பள்ளி 3
25 கோட்டமடுகு 4
26 கோட்டையூர் 5
27 குந்துகோட்டை 5
28 குப்பட்டி 5
29 மதகொண்டப்பள்ளி 5
30 மாடக்கல் 6
31 மல்லசந்திரம் 4
32 மஞ்சுகொண்டப்பள்ளி 6
33 மருதனப்பள்ளி 4
34 மாருப்பள்ளி 6
35 நாட்றம்பாளையம் 13
36 நொகனுர் 5
37 படிகநாளம் 5
38 பாலயம்கோட்டை 3
39 சாலிவரம் 3
40 சாரகப்பள்ளி 3
41 சாத்தனூர் 8
42 சாரண்டப்பள்ளி 7
43 செட்டிப்பள்ளி 4
44 தக்கட்டி 6
45 தளி 8
46 தளிகொத்தனூர் 8
47 தண்டரை 6
48 உனிசேநத்தம் 6
49 உரிகம் 5
50 காரண்டப்பள்ளி 7
மொத்தம் 283