மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: வேப்பனப்பள்ளி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 பாலனப்பள்ளி 4
2 பதிமடுகு 3
3 பீமாண்டப்பள்ளி 3
4 பில்லனகுப்பம் 5
5 சென்னசந்திரம் 6
6 சின்னமணவாரனப்பள்ளி 7
7 சிந்தகும்மணப்பள்ளி 6
8 எண்ணேகொள்ளு 6
9 ஐப்பிகானப்பள்ளி 4
10 கோடிப்பள்ளி 3
11 குந்தாரப்பள்ளி 6
12 குப்பச்சிபாறை 6
13 குரியனப்பள்ளி 3
14 குருபரப்பள்ளி 7
15 வே.மாதேப்பள்ளி 9
16 மணவாரனப்பள்ளி 4
17 மாரசந்திரம் 7
18 நாச்சிக்குப்பம் 4
19 நாடுவனப்பள்ளி 8
20 நேரலகிரி 8
21 P.K. பெத்தனப்பள்ளி 7
22 சாமந்தமலை 5
23 சிகரமாகனப்பள்ளி 7
24 தம்மாண்டரப்பள்ளி 3
25 தீர்த்தம் 4
26 வேப்பனப்பள்ளி 11
27 அளேகுந்தாணி 7
மொத்தம் 153