மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பர்கூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அச்சமங்கலம் 5
2 அஞ்சூர் 9
3 பெலவர்த்தி 8
4 பாளேதோட்டம் 6
5 பட்லபள்ளி 11
6 பாலிநாயனபள்ளி 6
7 பண்டசீமனூர் 9
8 சின்னமட்டாரபள்ளி 6
9 குட்டூர் 10
10 குருவிநாயனபள்ளி 5
11 ஐகொந்தகொத்தபள்ளி 6
12 ஜெகதேவி 4
13 ஜிங்கல்கதிரம்பட்டி 5
14 கந்திகுப்பம் 5
15 காரகுப்பம் 6
16 கொண்டப்பநாயனபள்ளி 5
17 காட்டாகரம் 15
18 குள்ளம்பட்டி 4
19 மாதேப்பள்ளி 5
20 மகாதேவகொல்லஹள்ளி 4
21 மஜீத்கொல்லஹள்ளி 4
22 மல்லபாடி 3
23 ஒப்பதவாடி 9
24 ஓரப்பம் 7
25 பாலேபள்ளி 5
26 பாரண்டபள்ளி 5
27 பெருகோப்பனபள்ளி 5
28 போச்சம்பள்ளி 5
29 புளியம்பட்டி 6
30 சிகரலபள்ளி 12
31 சூலாமலை 5
32 தாதம்பட்டி 5
33 தொகரபள்ளி 8
34 வலசகவுண்டனூர் 7
35 வரட்டனபள்ளி 4
36 வெப்பலாம்பட்டி 6
மொத்தம் 230