மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஓசூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அச்செட்டிபள்ளி 4
2 அலசபள்ளி பட்டவரபள்ளி 8
3 படுதேப்பள்ளி 5
4 பாகலூர் 8
5 பாலிகானபள்ளி 4
6 பேகேபள்ளி 6
7 பெலத்தூர் 14
8 சென்னசந்திரம் 7
9 கோபனபள்ளி 4
10 ஈச்சங்கூர் 3
11 கெலவரபள்ளி 4
12 கொளதாசபுரம் 4
13 கொத்தகொண்டபள்ளி 6
14 மாசிநாய்க்கனபள்ளி 6
15 முகளூர் 7
16 முத்தாலி 4
17 S.முதுகானபள்ளி 4
18 நாகொண்டபள்ளி 4
19 நல்லூர் 5
20 நந்திமங்கலம் 8
21 ஒன்னல்வாடி 5
22 பலவனபள்ளி 5
23 பூனாபள்ளி 4
24 சேவகானபள்ளி 10
25 தொரபள்ளி அக்ரஹரம் 10
26 தும்மனபள்ளி 6
மொத்தம் 155