மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆடையூர் 11
2 அடிஅண்ணாமலை 5
3 அழகானந்தல் 5
4 அல்லிகொண்டாப்பட்டு 5
5 ஆணாய்பிறந்தான் 4
6 ஆனானந்தல் 7
7 அண்டம்பள்ளம் 8
8 அரடாப்பட்டு 5
9 ஆருத்திராப்பட்டு 6
10 அத்தியந்தல் 9
11 அய்யம்பாளையம் 12
12 சின்னகல்லப்பாடி 2
13 சின்னகாங்கியனூர் 8
14 தேவனந்தல் 6
15 தேவனூர் 6
16 ஏந்தல் 5
17 இசுக்கழிக்காட்டேரி 7
18 கல்லேரி 7
19 காடகமான் 5
20 கல்லொட்டு 4
21 கண்ணப்பந்தல் 3
22 கண்டியாங்குப்பம் 5
23 கணந்தம்பூண்டி 9
24 காட்டாம்பூண்டி 4
25 கீழ்செட்டிப்பட்டு 6
26 கீழ்கச்சிராப்பட்டு 8
27 கீழ்கரிப்பூர் 5
28 கொளக்குடி 3
29 மதுராம்பட்டு 6
30 மலப்பாம்பாடி 5
31 மேலத்திக்கான் 6
32 மேல்செட்டிப்பட்டு 5
33 மேல்கச்சிராபட்டு 5
34 மெய்யூர் 19
35 நாச்சானந்தல் 7
36 நடுபட்டு 3
37 நல்லாண்பிள்ளைபெற்றாள் 5
38 நல்லவன்பாளையம் 6
39 நாரையூர் 5
40 நரியாப்பட்டு 4
41 நவம்பட்டு 3
42 நொச்சிமலை 3
43 பழையனூர் 8
44 பண்டிதப்பட்டு 3
45 பனையூர் 6
46 பறையம்பட்டு 5
47 பவித்திரம் 7
48 பாவுப்பட்டு 4
49 பெரியகல்லப்பாடி 5
50 பெருமணம் 7
51 சாவல்பூண்டி 3
52 சோ.கீழ்நாச்சிப்பட்டு 6
53 சு.ஆண்டாப்பட்டு 6
54 சு.கம்புப்பட்டு 3
55 சு.நல்லூர் 4
56 சு.பாப்பம்பாடி 3
57 சு.வாளவெட்டி 5
58 தச்சம்பட்டு 4
59 தலையாம்பள்ளம் 4
60 தண்டரை 4
61 தென்மாத்தூர் 5
62 டி.வலசை 2
63 டி.வாளவெட்டி 4
64 உடையானந்தல் 6
65 வேளையாம்பாக்கம் 7
66 வேங்கிக்கால் 8
67 வெறையூர் 3
68 விருதுவிளங்கினான் 6
69 விஸ்வந்தாங்கல் 7
மொத்தம் 387